Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

TELERAU AC AMODAU

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cynnig hawl i gyrchu a defnyddio’r wefan hon ar sail y telerau ac amodau canlynol:

 

1.    O ddefnyddio’r wefan hon rydych chi’n derbyn y telerau ac amodau yma sy’n weithredol o’r dyddiad cyntaf ichi ddefnyddio’r wefan. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf yn cadw’r hawl i newid y Telerau ac Amodau hyn ar unrhyw adeg drwy bostio unrhyw newidiadau ar-lein. Drwy ddefnyddio'r wefan hon ar ôl i unrhyw newidiadau gael eu postio, byddwch chi'n derbyn y Telerau ac Amodau diwygiedig.

2.    Dim ond ar gyfer eich defnydd personol ac anfasnachol eich hun y cewch chi ddefnyddio'r wefan hon. Chwech chi ddim copïo, atgynhyrchu, ailgyhoeddi, lawrlwytho, postio, darlledu na throsglwyddo deunyddiau mewn unrhyw ffordd ac eithrio at eich defnydd personol ac anfasnachol cartref eich hun. Bydd angen cael caniatâd ysgrifenedig y Cyngor ymlaen llaw i ddefnyddio'r wefan mewn unrhyw ffordd arall.

3.    Rydych chi’n cytuno i ddefnyddio’r wefan at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn ffordd nad yw'n amharu nac yn cyfyngu ar ddefnydd neu fwynhad unrhyw drydydd parti o'r safle, nac yn achosi niwsans, anghyfleustra, neu bryder diangen i unrhyw drydydd parti. Mae’r fath gyfyngu neu amharu yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, difenwol, neu ddifrïol, neu a allai aflonyddu ar unrhyw berson, neu a allai achosi gofid, anghyfleustra, niwsans, neu fygythiad i unrhyw berson, neu drosglwyddo cynnwys anllad, bygythiol neu sarhaus, neu darfu ar lif arferol y deialog ar y wefan hon.

4.    Mae’r wefan hon yn cynnwys cysylltau â gwefannau eraill, sydd ddim o reidrwydd yn cael eu gweithredu gan y Cyngor. Dyw’r Cyngor ddim yn gyfrifol, nac yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddeunydd sy’n cael ei ychwanegu at y fath wefannau.

5.    Mae’r Cyngor yn ymdrechu i sicrhau bod yr holl wybodaeth a deunydd ar y wefan yma yn union ac yn gywir, ond dyw e ddim yn derbyn unrhyw atebolrwydd am wallau neu ddiffygion. Dyw'r Cyngor ddim yn gwarantu chwaith y bydd defnydd y wefan yma yn ddi-dor. Mae'r Cyngor yn darparu'r deunydd sy'n cael ei gyhoeddi ar ei wefan ar y sail ei fod yn ymwadu â phob gwarant o ran deunydd o’r fath, boed yn bendant neu’n oblygedig. Nid yw’r Cyngor, ei weithwyr, ei gyflenwyr, na darparwyr gwreiddiol y deunydd yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw golled busnes, derbyniadau, neu elwon, neu iawndal arbennig, boed yn uniongyrchol, anuniongyrchol, cysylltiedig neu ganlyniadol, yn tarddu o gyhoeddi’r deunydd ar y wefan hon neu o ddefnydd o’r wefan hon.

6.    Rydych chi’n cydnabod bod yr holl hawliau eiddo deallusol, gan gynnwys hawlfraint a hawliau cronfa ddata, yng ngwefan y Cyngor a’i gynnwys yn eiddo i’r Cyngor neu wedi’u trwyddedu i’r Cyngor a ddefnyddir fel arall gan y Cyngor fel y caniateir gan y gyfraith gymwysadwy.

7.    Mae gan y Cyngor yr hawl i olygu unrhyw ddeunydd sy’n cael ei gyflwyno neu’i ychwanegu at y wefan hon yn ogystal â gwrthod ei bostio, neu'i symud. Dyw’r Cyngor ddim yn gyfrifol, nac yn derbyn unrhyw atebolrwydd am unrhyw ddeunydd sy’n cael ei ychwanegu at y wefan heblaw gan y Cyngor. Eiddo’r trydydd partïon o dan sylw yw unrhyw farnau, cyngor, datganiadau, neu wybodaeth arall sy'n ymddangos ar y wefan yma. Dyw'r Cyngor ddim yn cymeradwyo nac yn gyfrifol am gywirdeb neu atebolrwydd unrhyw ddeunydd trydydd parti o’r fath.

8.    Cyfreithiau Cymru a Lloegr sy’n llywodraethu’r telerau ac amodau yma. Bydd unrhyw anghydfod sy’n tarddu o’r telerau ac amodau yma yn ddarostyngedig i awdurdodaeth neilltuedig llysoedd Cymru a Lloegr.

9.    Os dewch chi o hyd i rywbeth ar y wefan hon sy’n peri pryder i chi, rhowch wybod inni.

10.  Os ydych chi’n anfodlon ar unrhyw ran o’r wefan yma, neu unrhyw un o’r telerau ac amodau yma, rhowch y gorau i ddefnyddio’r wefan ar unwaith.

11. Os dyfernir bod unrhyw un o’r telerau yma yn anghyfreithlon, yn annilys, neu’n anorfodadwy fel arall, yna i’r graddau ei fod yn anghyfreithlon, yn annilys, neu’n anorfodadwy fel arall fe gaiff ei dynnu a’i ddileu o’r cymal hwn a bydd y telerau ac amodau sy’n weddill yn goroesi, yn dal mewn grym ac effaith lawn, a pharhau i fod yn rhwymol ac yn orfodadwy.

12. Newidiadau i achlysuron - rydyn ni'n cadw'r hawl i newid, canslo neu ohirio unrhyw achlysuron sy'n ymddangos ar y wefan yma heb rybudd.

 

 

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.