Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

PREIFATRWYDD

Gwasanaeth Celfyddydau Cyngor Rhondda Cynon Taf sy'n gyfrifol am Theatr y Colisëwm a Theatr y Parc a'r Dâr. Mae’ch hawl chi i breifatrwydd yn bwysig iawn inni. Pan fyddwch chi’n dewis rhoi gwybodaeth amdanoch chi’ch hun inni, rydych chi’n ymddiried y byddwn ni’n gweithredu mewn ffordd gyfrifol, ac rydyn ni’n cydnabod hynny.

Sut rydyn ni'n Diogelu a Pharchu Data

Mae cyfraith diogelu data yn datgan bod modd i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol pan fo gyda ni sail briodol a chyfreithlon. Pan fyddwch chi'n archebu tocynnau ar gyfer Theatr y Colisëwm/Theatr y Parc a'r Dâr, rydych chi'n rhoi rhywfaint o wybodaeth bersonol i ni er mwyn i ni brosesu eich archeb.

Ein sail gyfreithiol ni ar gyfer defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion tocynnau yw:

CONTRACT: Rydyn ni'n cadw'r wybodaeth bersonol rydych chi'n ei rhoi i ni er mwyn prosesu eich archeb fel bod modd i ni (a) brosesu a chofnodi'ch taliad a (b) rhoi gwybod i chi os oes unrhyw beth yn newid ynghylch eich archeb – er enghraifft, os yw'r perfformiad yn cael ei ganslo. Dim ond er mwyn prosesu'ch taliad y byddwn ni'n rhannu'r wybodaeth yma â'ch banc, neu ag unrhyw un arall os oes gofyn gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Pan fyddwch chi'n archebu, byddwn ni hefyd yn gofyn a ydych chi am dderbyn gwybodaeth am gynyrchiadau ac achlysuron sydd ar fin dod i Theatr y Colisëwm/Theatr y Parc a'r Dâr. Ein sail gyfreithiol ni ar gyfer defnyddio'ch gwybodaeth at ddibenion marchnata yw:

CANIATÂD: Os byddwch chi'n rhoi eich caniatâd, yna byddwn ni'n cysylltu â chi gyda'r wybodaeth yma bob hyn a hyn. Fyddwn ni ddim yn rhannu eich manylion gydag unrhyw un y tu hwnt i Theatr y Colisëwm/Theatr y Parc a'r Dâr at ddibenion marchnata, a fyddwn ni ddim yn trosglwyddo'ch gwybodaeth i drydydd parti ac eithrio i hwyluso’r hyn rydyn ni'n postio atoch chi.

Mae modd i chi dynnu'ch caniatâd yn ôl unrhyw adeg. Fydd hyn ddim yn effeithio ar y gwasanaeth rydych chi'n ei dderbyn. Byddwn ni'n cynnig y cyfle i chi beidio â derbyn unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol pob tro rydyn ni'n cysylltu â chi, naill ai trwy e-bost neu drwy ffonio ein Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444.

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd yma

Os bydd y polisi preifatrwydd yma'n newid mewn unrhyw ffordd, byddwn ni'n rhoi'r fersiwn diweddaraf ar y dudalen yma. Drwy adolygu'r dudalen yma'n rheolaidd, byddwch chi'n gwybod, bob tro, am yr wybodaeth rydyn ni'n ei chasglu, sut byddwn ni'n ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn ni'n ei rhannu gyda phartïon eraill.

I ddysgu rhagor am sut rydyn ni'n defnyddio'ch gwybodaeth, mae modd i chi ddarllen ein tudalen hysbysiad preifatrwydd gwasanaeth ynghyd â thudalennau diogelu data Cyngor Rhondda Cynon Taf.


Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.