Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

PREIFATRWYDD

Mae’ch hawl chi i breifatrwydd yn bwysig iawn inni. Pan fyddwch chi’n dewis rhoi gwybodaeth amdanoch chi’ch hun inni, rydych chi’n ymddiried y byddwn ni’n gweithredu mewn ffordd gyfrifol, ac rydyn ni’n cydnabod hynny.

 

Sut rydyn ni'n Diogelu a Pharchu Data

Pan fyddwch chi'n archebu tocynnau yn Y Colisëwm Theatr/ Y Parc a’r Dâr, byddwch yn rhoi rhywfaint o wybodaeth bersonol sylfaenol i ni er mwyn i ni brosesu eich archeb.

 

CONTRACT:Mae'r wybodaeth bersonol a rowch i ni i brosesu eich archeb yn cael ei chadw gennym ni er mwyn (a) prosesu a chofnodi'ch taliad a (b) eich hysbysu os oes unrhyw beth yn newid mewn perthynas â'ch archeb - er enghraifft, y perfformiad yn cael ei ganslo. Dim ond er mwyn prosesu taliad y byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon gyda'ch banc, neu ag unrhyw un arall os bydd gofyn i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

 

CANIATÂD:Pan fyddwch yn archebu, byddwn yn gofyn i chi hefyd a ydych am dderbyn gwybodaeth am gynyrchiadau a digwyddiadau sydd i ddod yn Y Colisëwm Theatr/ Y Parc a’r Dâr.  Os byddwch yn rhoi eich caniatâd, yna byddwn yn cysylltu â chi gyda'r wybodaeth hon o dro i dro. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un y tu hwnt i'r Y Colisëwm Theatr/ Y Parc a’r Dâr  at ddibenion marchnata, ac ni fyddwn yn trosglwyddo'ch gwybodaeth i drydydd parti ac eithrio i hwyluso'r broses o anfon gwybodaeth atoch chi.

 

Byddwn yn cynnig y cyfle i chi beidio â derbyn unrhyw wybodaeth yn y dyfodol bob tro y byddwn yn cysylltu â chi, naill ai trwy e-bost neu drwy gysylltu â'n Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444


 

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd yma'n newid mewn unrhyw ffordd, byddwn ni'n rhoi'r fersiwn diweddaraf ar y dudalen hon. Trwy adolygu'r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch chi'n gwybod, bob tro, am yr wybodaeth a gasglwn, sut byddwn ni'n ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn ni'n ei rhannu gyda phartïon eraill.

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.