Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

PREIFATRWYDD

Mae’ch hawl chi i breifatrwydd yn bwysig iawn inni. Pan fyddwch chi’n dewis rhoi gwybodaeth amdanoch chi’ch hun inni, rydych chi’n ymddiried y byddwn ni’n gweithredu mewn ffordd gyfrifol, ac rydyn ni’n cydnabod hynny.

 

Sut rydyn ni'n Diogelu a Pharchu Data

Mae'r datganiad yma yn berthnasol ar gyfer gwefan theatrau Rhondda Cynon Taf - http://www.rct-theatres.co.uk.

 

Dydyn ni ddim yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth a fyddwn ni ddim yn casglu unrhyw wybodaeth amdanoch chi ac eithrio'r hyn sydd angen i ni ei wybod ar gyfer ein gweinydd gwe.

 

Efallai bydd gwefan http://www.rct-theatres.co.uk yn cynnwys cysylltau â gwefannau eraill, adrannau eraill y Llywodraeth a gwefannau sefydliadau eraill, fel ei gilydd. Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol i'n gwefan yn unig, ac felly byddwch yn effro pan fyddwch chi'n symud i wefan arall. Darllenwch ddatganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy'n casglu gwybodaeth bersonol.

Dydyn ni ddim yn rhoi unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei rhoi i ni i unrhyw wefan arall.

 

Bydd y system yma'n cofnodi eich cyfeiriad e-bost ac unrhyw wybodaeth arall os ydych chi'n rhoi'r manylion yma i ni. Wedyn, caiff hwn ei storio, ynghyd ag unrhyw ddewisiadau rydych chi wedi'u nodi, gan gwmni o'r enw Tickets.com. Y cwmni yma sy'n gyfrifol am roi ein system anfon negeseuon e-bost ar waith. Ewch i http://www.tickets.com am ragor o wybodaeth. Wedyn bydd adran farchnata Theatrau Rhondda Cynon Taf yn defnyddio Tickets.com i roi gwybod i chi am newyddion ac achlysuron rydych chi wedi gofyn amdano am Theatrau Rhondda Cynon Taf. Mae modd canslo'ch tanysgrifiad i'r gwasanaeth yma ar unrhyw adeg gan ddefnyddio'r ddolen ar yr e-bost nesaf sy'n eich cyrraedd. Fel arall, gallwch e-bostio celf@rctcbc.gov.uk

 

Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd yma'n newid mewn unrhyw ffordd, byddwn ni'n rhoi'r fersiwn diweddaraf ar y dudalen hon. Trwy adolygu'r dudalen hon yn rheolaidd, byddwch chi'n gwybod, bob tro, am yr wybodaeth a gasglwn, sut byddwn ni'n ei defnyddio ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y byddwn ni'n ei rhannu gyda phartïon eraill.

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.