Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

English

Gwybodaeth

CADW LLE AR GYFER ACHLYSURON BYW

Ar gael i grwpiau sydd â 20 o aelodau neu fwy yn unig. Rhaid talu am bob tocyn arall pan fyddwch chi'n ei archebu.

CASGLU TOCYNNAU

 Mae modd i ni anfon eich tocynnau i chi (rhaid talu 70c i'w postio) neu gallwch chi eu casglu o'r Swyddfa Docynnau.

TOCYNNAU AM BRIS GOSTYNGOL

Ar gael i fyfyrwyr llawn amser (gyda cherdyn adnabod), pobl 60 oed a throsodd, pobl anabl a phobl ddi-waith (gyda dull adnabod priodol). Efallai na fydd modd eu cael ar achlysuron pan fydd y theatr wedi'i llogi.

CWSMERIAID ANABL A CHYNHALWYR

Rydyn ni'n aelod o Hynt - cynllun mynediad cenedlaethol sy'n gweithio gyda rhwydwaith o theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru. Mae gan bawb sydd â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim i'w cyfaill, cynhaliwr neu gynorthwy-ydd personol. I gael rhagor o wybodaeth am Hynt ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i wefan Hynt www.hynt.co.uk/cy

ARCHEBU TOCYNNAU GRŴP

Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gynigion i grwpiau

ARCHEBU TOCYNNAU I YSGOLION

Mae modd i ysgolion gael gostyngiad arbennig ar gyfer rhai achlysuron. Mae hyn yn cynnwys tocynnau am ddim i athrawon/darlithwyr/cynorthwywyr addysg (1 i bob 10 plentyn, os na fyddwch chi'n gwneud trefniant arall gyda'r ganolfan). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 am ragor o wybodaeth.


TALU AM DOCYNNAU

CARDIAU CREDYD/DEBYD 

Rydyn ni'm croesawu taliadau drwy gerdyn credyd/debyd.  Fydd dim tâl am ddefnyddio ceryn o dydd Llun 1 Ionawr 2018.

SIECIAU AC ARCHEBION POST

Tynnwch sieciau ac archebion post yn enw Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

ARIAN PAROD

Wyneb yn wyneb yn y swyddfa docynnau - peidiwch ag anfon arian parod yn y post

TOCYNNAU THEATR

Rydyn ni'n derbyn tocynnau theatr - ffoniwch y Swyddfa Docynnau am ragor o wybodaeth.


CYFNEWID TOCYNNAU

(ar gyfer achlysuron Theatrau Rhondda Cynon Taf yn unig)

Mae modd i chi gyfnewid eich tocyn am achlysur arall neu gael taleb gredyd (rhaidd i'r naill ddewis neu'r llall fod yn gyfwerth â phris eich tocyn gwreiddiol). Mae modd gwneud hyn hyd at 24 awr cyn i'r perfformiad ddechrau. 

AD-DALIADAU 

(ar gyfer achlysuron Theatrau Rhondda Cynon Taf yn unig)

Does dim modd i chi gael ad-daliad am unrhyw achlysur oni bai ei fod wedi'i ganslo neu ei ohirio.


Diogelu Data 

Pan fyddech chi'n gwneud archeb gyda Theatrau RhCT bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei storio ar system gyfrifiaduron y Swyddfa Docynnau. Trwy wneud archeb, rydych chi'n rhoi caniatâd i'ch gwybodaeth bersonol gael ei storio yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol. Byddwn ni'n gofyn i chi os cawn ni ddefnyddio'r data:

  • i roi gwybod ichi am gynyrchiadau neu ddatblygiadau sydd ar y gweill yn Theatrau RhCT
  • gan gynhyrchydd y sioe rydych chi wedi prynu tocyn i’w gweld neu gan sefydliadau celfyddydol eraill
  • gan sefydliadau eraill sydd ddim yn ymwneud â'r celfyddydau sydd wedi'u dewis yn ofalus am ragor o wybodaeth sy efallai o ddiddordeb i chi.

Nodwch pa opsiynau sy'n dderbyniol i chi. Bydd hyn yn ein galluogi i brosesu eich gwybodaeth bersonol yn unol â'ch dymuniadau.

Mae modd ichi ddewis i optio allan ar unrhyw adeg drwy ffonio'r Swyddfa Docynnau neu e-bostio celf@rctcbc.gov.uk.

ident/coliseumCreated with sketchtool.ident/parkdareCreated with sketchtool.

Croeso!

Ble clywsoch chi am Theatrau Rhondda Cynon Taf?

Diolch

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i un o'n theatrau yn fuan.

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.