Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Gwybodaeth

CADW LLE AR GYFER ACHLYSURON BYW

Ar gael i grwpiau sydd â 20 o aelodau neu fwy yn unig. Rhaid talu am bob tocyn arall pan fyddwch chi'n ei archebu.


CASGLU TOCYNNAU

Mae modd i ni anfon eich tocynnau i chi (rhaid talu 70c i'w postio) neu gallwch chi eu casglu o'r Swyddfa Docynnau


TOCYNNAU AM BRIS GOSTYNGOL

Ar gael i fyfyrwyr llawn amser (gyda cherdyn adnabod), pobl 60 oed a
throsodd, pobl anabl a phobl ddi-waith (gyda dull adnabod priodol).
Efallai na fydd modd eu cael ar achlysuron pan fydd y theatr wedi'i
llogi


CWSMERIAID ANABL A CHYNHALWYR

Rydyn ni'n aelod o Hynt - cynllun mynediad cenedlaethol sy'n gweithio gyda rhwydwaith o theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru. Mae gan bawb sydd â cherdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim i'w cyfaill, cynhaliwr neu gynorthwy-ydd personol. I gael rhagor o wybodaeth am Hynt ac i lawrlwytho ffurflen gais, ewch i wefan Hynt www.hynt.co.uk/cy


ARCHEBU TOCYNNAU GRŴP

Cysylltwch â'r Swyddfa Docynnau i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am gynigion i grwpiau


ARCHEBU TOCYNNAU I YSGOLION

Mae modd i ysgolion gael gostyngiad arbennig ar gyfer rhai achlysuron. Mae hyn yn cynnwys tocynnau am ddim i athrawon/darlithwyr/cynorthwywyr addysg (1 i bob 10 plentyn, os na fyddwch chi'n gwneud trefniant arall gyda'r ganolfan). Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444 am ragor o wybodaeth.

TALU AM DOCYNNAU


CARDIAU CREDYD/DEBYD

Rydyn ni'm croesawu taliadau drwy gerdyn credyd/debyd. Fydd dim tâl am ddefnyddio ceryn o dydd Llun 1 Ionawr 2018.


SIECIAU AC ARCHEBION POST

Tynnwch sieciau ac archebion post yn enw Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.


ARIAN PAROD

Wyneb yn wyneb yn y swyddfa docynnau - peidiwch ag anfon arian parod yn y post


TOCYNNAU THEATR

Rydyn ni'n derbyn tocynnau theatr - ffoniwch y Swyddfa Docynnau am ragor o wybodaeth.

CYFNEWID TOCYNNAU

(ar gyfer achlysuron Theatrau Rhondda Cynon Taf yn unig)

Mae modd i chi gyfnewid eich tocyn am achlysur arall neu gael taleb gredyd (rhaidd i'r naill ddewis neu'r llall fod yn gyfwerth â phris eich tocyn gwreiddiol). Mae modd gwneud hyn hyd at 24 awr cyn i'r perfformiad ddechrau.


AD-DALIADAU

(ar gyfer achlysuron Theatrau Rhondda Cynon Taf yn unig)

Does dim modd i chi gael ad-daliad am unrhyw achlysur oni bai ei fod wedi'i ganslo neu ei ohirio.

Sut rydyn ni'n Diogelu a Pharchu Data

Pan fyddwch chi'n archebu tocynnau yn Y Colisëwm Theatr/ Y Parc a’r Dâr, byddwch yn rhoi rhywfaint o wybodaeth bersonol sylfaenol i ni er mwyn i ni brosesu eich archeb.

Pan fyddwch yn archebu, byddwn yn gofyn i chi hefyd a ydych am dderbyn gwybodaeth am gynyrchiadau a digwyddiadau sydd i ddod yn Y Colisëwm Theatr/ Y Parc a’r Dâr. Os byddwch yn rhoi eich caniatâd, yna byddwn yn cysylltu â chi gyda'r wybodaeth hon o dro i dro. Ni fyddwn yn rhannu eich manylion ag unrhyw un y tu hwnt i'r Y Colisëwm Theatr/ Y Parc a’r Dâr at ddibenion marchnata, ac ni fyddwn yn trosglwyddo'ch gwybodaeth i drydydd parti ac eithrio i hwyluso'r broses o anfon gwybodaeth atoch chi.

Byddwn yn cynnig y cyfle i chi beidio â derbyn unrhyw wybodaeth yn y dyfodol bob tro y byddwn yn cysylltu â chi, naill ai trwy e-bost neu drwy gysylltu â'n Swyddfa Docynnau ar 03000 040 444

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.