Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Hynt Logo
HYNT

HYNT

Rydyn ni bellach yn rhan o gynllun cerdyn aelodaeth o'r enw Hynt. Mae gan ddeiliaid cardiau Hynt hawl i docyn am ddim i'w cynorthwyydd personol neu gynhaliwr yn y ddau leoliad.

Ewch i hynt.co.uk am ragor o wybodaeth ac i ymuno â'r cynllun.

Dylech chi archebu tocynnau ymlaen llaw a rhoi gwybod i staff am unrhyw ofynion penodol sydd gennych chi wrth archebu tocyn. Rydyn ni'n barod iawn i'ch helpu chi a rhoi cyngor.

Os bydd gennych chi unrhyw bryderon neu gwestiynau, neu pe hoffech chi ragor o wybodaeth neu ddweud wrth staff y ganolfan am eich anghenion, mae croeso i chi ein ffonio ni.

THEATR Y COLISËWM

 • Mae mynedfa ar ffurf ramp i'r cyntedd ar flaen yr adeilad, ac mae'r drysau blaen yn awtomatig
 • Mae mynedfa ar ffurf ramp o'r maes parcio i flaen yr adeilad neu'r fynedfa ar ochr yr adeilad
 • Mae 3 man parcio ar gyfer pobl anabl
 •   Mae lifft o seddi'r llawr i'r bar
 • Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn
 • Mae 5 man lle gall defnyddwyr cadeiriau olwyn eistedd yn ardal seddi'r llawr. Caiff cyfeillion gynnig seddi am ddim wrth ymyl y mannau yma. Dylech drafod hyn â staff y Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocynnau.
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad ond mae nifer y seddi yn gyfyngedig
 • Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y neuadd

THEATR Y PARC A'R DÂR

 • Mae mynedfa fflat o faes parcio'r llyfrgell sydd gyferbyn â'r lleoliad i'r brif fynedfa. Dylech gyrredd cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod mannau parcio ar gael.
 • Mae mynediad fflat i'r cyntedd a'r swyddfa docynnau
 • Mynediad fflat i'r bar
 • Mae lifft i ardal seddi'r llawr 
 • Mae ardal seddi'r llawr yn fflat
 •   Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y brif neuadd. Rhowch eich cymorth clyw yn y safle 'T' er mwyn defnyddio'r cyfleuster yma
 • Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn i ddynion a merched ar gael ar y llawr gwaelod
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.