Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg
Mewngofnodi

Gwybodaeth am Hygyrchedd

Hynt Logo
HYNT

HYNT

Rydyn ni bellach yn rhan o gynllun cerdyn aelodaeth o'r enw Hynt. Mae gan ddeiliaid cardiau Hynt hawl i docyn am ddim i'w cynorthwyydd personol neu gynhaliwr yn y ddau leoliad.

Ewch i hynt.co.uk am ragor o wybodaeth ac i ymuno â'r cynllun.


Mae tocynnau am ddim i gynhalwyr ar gael drwy'r Swyddfa Docynnau wrth gyflwyno eich cerdyn wrth archebu neu drwy nodi eich rhif cerdyn dros y ffôn. Mae modd i gynhaliwr, cyfaill, cynorthwyydd personol neu drefnydd grŵp archebu ar ran deiliad cerdyn Hynt, fodd bynnag mae ond modd i docynnau gael eu rhoi i ddeiliad y cerdyn. Rhaid iddyn nhw ddangos eu cerdyn Hynt â llun arno bob tro maen nhw'n mynd i weld perfformiad.

Dylech chi archebu tocynnau ymlaen llaw a rhoi gwybod i staff am unrhyw ofynion penodol sydd gennych chi wrth archebu. Rydyn ni'n barod iawn i'ch helpu chi a rhoi cyngor.


Pobl mewn cadeiriau olwyn

Rydyn ni dim ond yn gwerthu mannau ar gyfer pobl mewn cadeiriau olwyn wyneb yn wyneb yn y Swyddfa Docynnau neu dros y ffôn. Mae hyn oherwydd bod mannau gwahanol yn addas ar gyfer mathau gwahanol o gadeiriau olwyn ac rydyn ni eisiau sicrhau bod gan aelodau'r gynulleidfa fan addas ar gyfer eu hanghenion nhw. Er enghraifft, dim ond mewn rhai mannau y mae modd gosod cadeiriau olwyn trydan a sgwteri symudedd.

Os ydych chi'n dymuno trosglwyddo o'ch cadair olwyn i sedd theatr, mae hwn hefyd yn opsiwn cyn belled â bod modd i chi adael y theatr heb gymorth pe bai argyfwng. Bydd ein carfan ni yn y Swyddfa Docynnau yn trafod eich gofynion gyda chi ac yn rhoi sedd i chi yn y man mwyaf priodol (yn ddibynnol ar y nifer o fannau sy'n weddill).

Perfformiadau Hygyrch

Ein nod ni yw gwneud ymweld â'r theatr yn brofiad pleserus, hygyrch i bawb. Rydyn ni'n cynnig amrywiaeth o berfformiadau â dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain, sain-ddisgrifiad a chapsiynau drwy gydol y tymor.

Lle bo'n bosibl, rydyn ni'n ymdrechu i ddarparu taflenni clywedol, taflenni yn Iaith Arwyddion Prydain a thaflenni â chapsiynau i hyrwyddo'r holl berfformiadau sy'n cynnwys sain-ddisgrifiad, dehongliad BSL a chapsiynau.

DANGOSIAD SINEMA/PERFFORMIAD HAMDDENOL

Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.


DISGRIFIAD SAIN

Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

IAITH ARWYDDION PRYDAIN

Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

TAITH GYFFWRDD

Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

FFILM/PERFFORMIAD Â CHAPSIYNAU

Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.

THEATR Y COLISËWM

 • Mae mynedfa ar ffurf ramp i'r cyntedd ar flaen yr adeilad, ac mae'r drysau blaen yn awtomatig
 • Mae mynedfa ar ffurf ramp o'r maes parcio i flaen yr adeilad neu'r fynedfa ar ochr yr adeilad
 • Mae 3 man parcio ar gyfer pobl anabl
 • Mae lifft o seddi'r llawr i'r bar
 • Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn
 • Mae 3 man lle gall defnyddwyr cadeiriau olwyn eistedd yn ardal seddi'r llawr. Caiff cyfeillion gynnig seddi am ddim wrth ymyl y mannau yma. Dylech drafod hyn â staff y Swyddfa Docynnau wrth archebu eich tocynnau.
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad ond mae nifer y seddi yn gyfyngedig
 • Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y neuadd

THEATR Y PARC A'R DÂR

 • Mae mynedfa fflat o faes parcio'r llyfrgell sydd gyferbyn â'r lleoliad i'r brif fynedfa. Dylech gyrredd cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau bod mannau parcio ar gael.
 • Mae mynediad fflat i'r cyntedd a'r swyddfa docynnau
 • Mynediad fflat i'r Stiwdio 1.
 • Mae lifft i ardal seddi'r llawr
 • Mae ardal seddi'r llawr yn fflat
 • Mae modd defnyddio dolen sain yn ardal seddi'r llawr yn y brif neuadd. Rhowch eich cymorth clyw yn y safle 'T' er mwyn defnyddio'r cyfleuster yma
 • Mae toiledau sy'n addas i gadeiriau olwyn i ddynion a merched ar gael ar y llawr gwaelod
 • Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob rhan o'r adeilad
Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

AD Disgrifiad Sain


Sylwebaeth fyw wedi'i chydblethu â deialog yr actorion ydy disgrifiad sain. Caiff y sylwebaeth ei throsglwyddo drwy benset sy'n gysylltiedig â'r system sain is-goch. Bydd sesiwn fer 'nodiadau'r rhaglen' yn cael ei chynnal cyn y cynhyrchiad, sy'n esbonio'r awyrgylch, gwisgoedd, cymeriadau a'r antur.

BSL Iaith Arwyddion Prydain


Mae perfformiadau iaith arwyddion yn berffaith i'r rhai sy'n defnyddio'r iaith. Fel arfer, mae arwyddwyr sydd wedi derbyn hyfforddiant Iaith Arwyddion Prydain ('BSL') yn sefyll ar un ochr y llwyfan ac yn dehongli'r sgript sydd gan y perfformwyr ar yr un pryd ag y mae'n cael ei pherfformio.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.

T Taith Gyffwrdd


Mae 'Taith Gyffwrdd' ar gyfer unigolion sy'n ddall neu sydd â nam ar eu golwg er mwyn iddyn nhw ddod yn gyfarwydd â'r set cyn y perfformiad.

C Ffilm/Perfformiad â Chapsiynau


Mae capsiynau’n dangos deialog ar y sgrin (tebyg i is-deitlau) a hefyd yn disgrifio sŵn/sain y ffilm/perfformiad. Mae hyn yn rhoi cyfle i aelodau’r gynulleidfa sy’n Fyddar/fyddar neu’n drwm eu clyw ddilyn y sgript a'r hyn sy'n digwydd yn y ffilm/perfformiad ar yr un pryd.

Ar gyfer perfformiadau byw, mae'r sgrin ar ochr y llwyfan.