Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Y newyddion diweddaraf ynghylch Covid-19

26 Mawrth 2020
Y newyddion diweddaraf ynghylch Covid-19

Theatrau RhCT – Diweddariad Covid-19

Oherwydd canllawiau cyfredol Covid-19, mae Theatrau RhCT wedi gwneud y penderfyniad anodd i aros ar gau i’r cyhoedd hyd nes ei bod hi’n gwbl ddiogel croesawu cynulleidfaoedd a chwmnïau teithiol yn ôl i’w theatrau.

Sioeau wedi'u Canslo / Aildrefnu

Diolch am eich amynedd. Rydyn ni'n gweithio gyda'n cynhyrchwyr a'n hyrwyddwyr i aildrefnu pob cynhyrchiad a rhoi ad-daliadau am berfformiadau sydd wedi'u canslo cyn gynted ag y gallwn.

Perfformiadau wedi'u canslo: Rydyn ni'n cysylltu â chwsmeriaid sydd wedi prynu tocynnau ar gyfer perfformiadau wedi'u canslo i gynnig ad-daliad llawn.

Perfformiadau wedi'u haildrefnu:

An Evening With Shane Williams – Dydd Iau 10 Chwefror 2022

Owen Money JukeBox Heroes 3 – Dydd Sadwrn 5 Mawrth 2022

One Night In Dublin – Dydd Gwener 18 Mawrth 2022

Ultimate Classic Rock Show – Dydd Sadwrn 2 Ebrill 2022

Sweet Caroline: The Ultimate Tribute to Neil Diamond – Dydd Gwener 17 Mehefin 2022

One Night of Queen: Gary Mullen & The Works – Dydd Iau 23 Mehefin 2022

80's Live – Dydd Gwener 9 Medi 2022

The Magic of Motown – Dydd Gwener 23 Medi 2022

An Evening with Mal Pope – Dydd Iau 3 Tachwedd 2022

Does dim angen i chi wneud unrhyw beth yn achos cynyrchiadau wedi'u haildrefnu. Bydd eich tocynnau'n ddilys ar gyfer y dyddiadau newydd a byddwn ni'n cysylltu â chi ar ôl i ni ailagor i gadarnhau'r dyddiad newydd.

Byddwch yn effro i'r ffaith ein bod ni'n gweithio gyda llai o staff ac adnoddau. Rydyn ni'n brysur yn rhoi ad-daliadau i gwsmeriaid ac yn aildrefnu perfformiadau. Mae ein Swyddfa Docynnau ar gau ond mae modd i chi ebostio'ch ymholiadau i theatrau@rctcbc.gov.uk.

Canllawiau ar gyfer achlysuron sydd wedi'u trefnu o Chwefror 2022 ymlaen

Mae'r holl achlysuron sydd wedi'u trefnu ar gyfer Chwefror 2022 ymlaen yn cael eu gwerthu fel sioeau sydd ddim yn cynnal pellter cymdeithasol, ond byddwn ni'n dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sydd ar waith adeg yr achlysur

Canllawiau ar gyfer achlysuron sydd wedi'u trefnu cyn Chwefror 2022

Rydyn ni wedi gwneud gwelliannau yn ein hadeiladau i sicrhau ei bod yn ddiogel i chi ddychwelyd:

Gorsafoedd diheintio dwylo

Trefn glanhau well

Mwy o arwyddion i'ch tywys o amgylch yr adeilad

Prynu tocynnau ar-lein ar gyfer pob achlysur

Taliadau â Cherdyn di-gyffwrdd

Argraffu Tocynnau Gartref

Gorchuddion wyneb i'n staff

Mae ein staff wedi'u hyfforddi'n llawn o ran mesurau iechyd a diogelwch newydd ac maen nhw ar gael i'ch helpu trwy'r adeilad. Mae ein carfanau Blaen y Tŷ yn gwisgo crysau wedi'u brandio er mwyn i chi eu hadnabod nhw'n hawdd.

Beth allwch chi ei wneud i'n helpu ni

Er mwyn cadw pawb mor ddiogel â phosibl, rydyn ni'n gofyn i chi gydweithio â ni:

Arhoswch gartref os oes gyda chi symptomau COVID

Cofrestrwch ar gyfer Olrhain Cysylltiadau

Gwisgwch orchudd wyneb

Golchwch eich dwylo'n rheolaidd

Trefnwch le ar-lein ar gyfer pob achlysur

Dilynwch y canllawiau a oedd ar waith ar adeg yr achlysur

Ad-daliadau

Mae'n bwysig i ni fod gyda chi hyder wrth brynu'ch tocynnau gyda ni. Am gyfnod cyfyngedig rydyn ni'n newid ein polisi ad-daliad mewn ymateb i Covid-19 - bydd ein tocynnau felly'n fwy hyblyg os ydych chi'n sâl, wedi'ch gofyn i ynysu neu ddim yn teimlo'n gyffyrddus yn mynd i sioe.

Os bydd y sioe yn cael ei chanslo

Bydd hawl gyda chi am ad-daliad llawn.

Efallai byddwn ni'n gofyn os hoffech chi gael ad-daliad i'ch cerdyn talu, nodyn credyd gyda'r theatr neu gyfnewid eich tocynnau i berfformiad wedi'i aildrefnu.

Pan fyddwch chi'n archebu gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi cyfeiriad e-bost a rhif ffôn i ni.

Os ydych chi'n sâl neu wedi cael eich effeithio gan COVID 19

Os ydych chi'n sâl neu os oes gyda chi symptomau Covid-19 yn y dyddiau cyn eich ymweliad, neu os ydych chi'n teimlo'n bryderus neu'n nerfus ynghylch ymweld, cysylltwch â ni a bydd modd i ni helpu i newid eich tocynnau neu roi credyd i chi er mwyn sicrhau fod pawb yn parhau i fod yn ddiogel.

Mae modd i ni gynnig nodyn credyd gyda'r theatr neu gyfnewid i berfformiad gwahanol.

Dydyn ni ddim yn cynnig ad-daliadau yn ôl i gardiau talu oni bai mewn amgylchiadau eithriadol.

Mynediad i Bawb

Rydyn ni am i bawb deimlo bod croeso iddyn nhw yn ein lleoliadau - am y Wybodaeth Mynediad ddiweddaraf cliciwch yma

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.