Cliciwch yma i ddarllen y newyddion diweddaraf am Covid-19.

Dewislen

Cysylltu â ni

Swyddfa Docynnau 03000 040 444

Iaith

EnglishCymraeg

Y newyddion diweddaraf ynghylch Covid-19

26 Mawrth 2020
Y newyddion diweddaraf ynghylch Covid-19

Canllawiau ar gyfer achlysuron sydd wedi'u trefnu o Chwefror 2022 ymlaen

Mae'r holl achlysuron sydd wedi'u trefnu ar gyfer Chwefror 2022 ymlaen yn cael eu gwerthu fel sioeau sydd ddim yn cynnal pellter cymdeithasol, ond byddwn ni'n dilyn cyngor gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sydd ar waith adeg yr achlysur


Rydyn ni wedi gwneud gwelliannau yn ein hadeiladau i sicrhau ei bod yn ddiogel i chi ddychwelyd:

Gorsafoedd diheintio dwylo

Trefn glanhau well

Mwy o arwyddion i'ch tywys o amgylch yr adeilad

Prynu tocynnau ar-lein ar gyfer pob achlysur

Taliadau â Cherdyn di-gyffwrdd

Argraffu Tocynnau Gartref


Gofynnwn i chi ein helpu i gadw pawb yn ddiogel:

Prynwch docynnau ar-lein

Golchwch eich dwylo'n rheolaidd

Cadwch bellter diogel oddi wrth eraill lle bo modd

Gwnewch daliadau digyswllt yn y lleoliad.


Ad-daliadau

Mae'n bwysig i ni fod gyda chi hyder wrth brynu'ch tocynnau gyda ni. Am gyfnod cyfyngedig rydyn ni'n newid ein polisi ad-daliad mewn ymateb i Covid-19 - bydd ein tocynnau felly'n fwy hyblyg os ydych chi'n sâl, wedi'ch gofyn i ynysu neu ddim yn teimlo'n gyffyrddus yn mynd i sioe.

Os bydd y sioe yn cael ei chanslo

Bydd hawl gyda chi am ad-daliad llawn.

Efallai byddwn ni'n gofyn os hoffech chi gael ad-daliad i'ch cerdyn talu, nodyn credyd gyda'r theatr neu gyfnewid eich tocynnau i berfformiad wedi'i aildrefnu.

Pan fyddwch chi'n archebu gwnewch yn siŵr eich bod chi'n rhoi cyfeiriad e-bost a rhif ffôn i ni.

Os ydych chi'n sâl neu wedi cael eich effeithio gan COVID 19

Os ydych chi'n sâl neu os oes gyda chi symptomau Covid-19 yn y dyddiau cyn eich ymweliad, neu os ydych chi'n teimlo'n bryderus neu'n nerfus ynghylch ymweld, cysylltwch â ni a bydd modd i ni helpu i newid eich tocynnau neu roi credyd i chi er mwyn sicrhau fod pawb yn parhau i fod yn ddiogel.

Mae modd i ni gynnig nodyn credyd gyda'r theatr neu gyfnewid i berfformiad gwahanol.

Dydyn ni ddim yn cynnig ad-daliadau yn ôl i gardiau talu oni bai mewn amgylchiadau eithriadol.

Mynediad i Bawb

Rydyn ni am i bawb deimlo bod croeso iddyn nhw yn ein lleoliadau - am y Wybodaeth Mynediad ddiweddaraf cliciwch yma

Croeso
i Theatrau RhCT
Welcome
to RCT Theatres

3D 3D


Wrth wylio ffilm mewn 3D, rydych chi'n teimlo'n rhan o'r ffilm.  Mae delweddau o safon anhygoel - clir, llachar a realistig a sain o'ch cwmpas chi yn dod â'r stori yn fyw.  Dydych chi ddim yn profi'r adloniant yn unig; rydych chi tu mewn i'r adloniant.

R Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol


Mae'r dangosiad sinema/perfformiad yma ar gael i bawb. Serch hynny, fe fydd fwyaf addas ar gyfer y sawl a fydd yn elwa ar amgylchedd sy'n fwy hamddenol oherwydd bod ganddo/ganddi Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth neu anabledd dysgu, neu oherwydd ei fod neu ei bod yn teimlo'n bryderus am y tywyllwch, synau uchel neu leoedd cyfyng.

Mae Dangosiad Sinema/Perfformiad Hamddenol yn cynnig amgylchedd hamddenol, ble mae elfennau ohono yn cael eu haddasu er mwyn lleihau pryder neu straen. Caiff lefelau sain a golau eu haddasu er mwyn lleihau'r effaith. Does dim ots os oes llawer o sŵn a chaiff unrhyw un adael yr awditoriwm yn ystod y dangosiad sinema/perfformiad.

Mae mannau 'ymlacio' penodol yn cael eu paratoi y tu allan i'r awditoriwm gyda gweithgareddau i'w gwneud os ydyn nhw'n cael digon ar fod yn yr awditoriwm.